You are currently viewing Thông tin quy hoạch đất đai Bình Dương đến năm 2020
Thông tin quy hoạch tỉnh Bình Dương

Thông tin quy hoạch đất đai Bình Dương đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của Bình Dương.

Ngay sau khi Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp huyện tạo sự thống nhất từ trên xuống dưới trong quy hoạch sử dụng đất các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để quản lý, sử dụng đất đất đai; làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tổng diện tích đất tự nhiên của Bình Dương là 269.443 ha, trong đó: Đất nông nghiệp có diện tích 174.480 ha, Đất phi nông nghiệp có diện tích 94.963 ha, Đất đô thị có diện tích 93.576 ha, Đất khu du lịch có diện tích 4.367 ha.

Trong đất phi nông nghiệp, cơ cấu đất được phân bổ như sau: Đất phát triển hạ tầng có diện tích 23.989 ha, Đất ở đô thị có diện tích 6.605 ha, Đất quốc phòng có diện tích 2.362 ha, Đất khu công nghiệp có diện tích 14.513 ha, Đất nghĩa trang có diện tích 908 ha,…

Trong giai đoạn từ năm 2011 – 2020, chuyển mục đích sử dụng 33.999 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp.

Qua Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu UBND Bình Dương cần chủ động thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận đế tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng (tái định cư tại chỗ) theo quy đinh của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.